Lidmaatschapsinformatie

De vereniging BMWT kent twee mogelijkheden voor lidmaatschap:

  • het gewone lidmaatschap
  • het geassocieerd lidmaatschap


Lidmaatschap BMWT
Lidmaatschap van de Vereniging BMWT is mogelijk voor importeurs en fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines, transportmiddelen, hulpmiddelen en uitrustingsstukken.

De aanvrager dient voorts:

  • te beschikken over een operationele serviceorganisatie – al dan niet via een dealernetwerk
  • ingeschreven te zijn in het handelsregister van zijn woonplaats of zetel
  • minimaal één jaar actief te zijn in één van de lidstaten van de Europese Unie


Geassocieerd lidmaatschap BMWT
Elk lid mag een tot de holding behorende bedrijf waarin de huuractiviteiten zijn ondergebracht voordragen als geassocieerd lid. Met uitzondering van stemrecht in de algemene ledenvergadering hebben geassocieerde leden dezelfde rechten als de gewone leden.

Download de BMWT-ledenlijst.


Deelnemen in BMWT-Keur
Een bedrijf dat wil deelnemen in BMWT-Keur, moet voldoen aan de algemene eisen die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting BMWT-Keur:

  • leverancier zijn van en actief zijn in de service, onderhoud en reparatie van producten die vallen onder één of meer onder BMWT-Keur onderscheiden productcategorieën
  • met genoemde activiteiten minimaal één jaar actief zijn in een land dat is aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER)
  • ingeschreven zijn bij de KvK
  • rechtstreeks toegang hebben tot de expertise van de fabrikant(en) of aantoonbaar beschikken over gelijkwaardige expertise


Download de lijst met deelnemers in BMWT-Keur.

Lidmaatschap aanvragen

Wie lid wil worden van de Vereniging BMWT of wil deelnemen in BMWT-Keur, kan een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. Dat kan via het BMWT-secretariaat in Leidschendam.
De aanvrager moet aantonen dat hij voldoet aan alle voorwaarden voor dat lidmaatschap. Naam, woonplaats en andere gegevens die voor de beoordeling van de aanvraag van belang zijn, worden bekendgemaakt aan de BMWT-leden. De BMWT-leden hebben 14 dagen de tijd om hun mening te geven over de aanvraag. Na het verstrijken van deze termijn beslist het bestuur over de toelating, met inachtneming van eventuele op- of aanmerkingen van de leden. De aanvrager die voldoet aan de voorwaarden, wordt toegelaten als lid van de vereniging.

Contributie
Voor 2017 is de contributie als volgt:

BMWT-lid: 

 € 1.250,- per jaar    

 entree (eenmalig): € 1.850,-

Geassocieerde BMWT-lid:    

 € 625,- per jaar

 geen entree

Deelname BMWT-Keur

 € 950,- per jaar

 entree (eenmalig): € 1.200,-