Nieuwsbericht

Schone lucht met bomen-2bc8b41d-2543-4867-9277-ca249dcc5aa2.jpg
13 januari 2020

Mobiele werktuigen in Schone Lucht Akkoord: keuringsystematiek voor schonere mobiele werktuigen een optie

Schone lucht met bomenSchone Lucht Akkoord
Minister Van Veldhoven ondertekent samen met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken.
 
Doel 
Streven is een reductie van de negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt door verkeersemissies voor heel Nederland van 70% in 2030 ten opzichte van 2016 te realiseren. 
Voor mobiele werktuigen ligt de lat hoger: in 2030 een reductie van 75% ten opzichte van 2016.
 
Achtergrond
Mobiele werktuigen zoals bouwmachines, veegwagens, aggregaten en landbouwwerktuigen dragen ondanks hun beperkte aantal voor 10% bij aan de negatieve gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen.
De Rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben met de aanbesteding van wegen, kunstwerken en via de (omgeving)vergunning een belangrijke invloed op de markt voor mobiele werktuigen.
De afspraken richten zich op bouwmachines, materieel voor groenbeheer en aggregaten voor bijvoorbeeld bronbemaling en festivals. Diverse gemeenten zijn al begonnen met het verkennen en toepassen van mogelijkheden deze emissies te reduceren. 
In de Green Deal HND is hier de afgelopen jaren ruimschoots aandacht geweest voor deze bronnen. Veel van de in het Schone Lucht Akkoord voorgestelde maatregelen komen wat dat betreft bekend voor. 
 
Strenger doel voor mobiele werktuigen
Streven is om in 2030 een reductie van de negatieve gezondheidseffecten van mobiele werktuigen van 75% ten opzichte van 2016 te realiseren.
 
Maatregelen van Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten:
• Partijen streven ernaar om zo snel mogelijk de inzet van (oudere) diesel mobiele werktuigen te beëindigen en schone alternatieven te stimuleren.
• De Rijksoverheid onderzoekt in samenwerking met Partijen hoe een ingroeipad (‘routekaart’) voor schone en 0-emissie bouwmaterieel eruit kan zien en publiceert de resultaten in 2020. Hierbij wordt zo mogelijk aansluiting gezocht bij de versnelling die in het kader van de stikstofaanpak plaatsvindt.
• Partijen maken uiterlijk in 2020 afspraken over concrete eisen en gunningscriteria in de aanbestedingen en nadere periodieke aanscherping richting 2030
• Partijen nemen de geformuleerde eisen en stimulerende bepalingen op in aanbestedingen voor (bouw) projecten voor mobiele werktuigen
• Partijen onderzoeken, in overleg met betrokken (markt)partijen, de mogelijkheden en effecten van het opnemen van emissie-eisen voor stedelijke gebieden 
• De Rijksoverheid onderzoekt in samenwerking met Partijen de mogelijkheden om de emissie-eisen in de praktijk te handhaven en ontwikkelen indien nodig een keuringsystematiek voor toezicht en controle op de naleving van aanbestedingseisen voor schonere mobiele werktuigen
• Pilot verkennend onderzoek naar mobiele werktuigen en andere mobiele bronnen in steden
 
Voor de verdere vormgeving en uitvoering van deze maatregelen zal de Rijksoverheid ongetwijfeld een beroep doen op betrokken partners van de green deal Het Nieuwe Draaien, waar BMWT het projectbureau voor voert.
BMWT zal uit haar hoedanigheid als vertegenwoordiger van grondverzetmaterieelleveranciers het gesprek willen aangaan met de overheid met name wat de keuringssystematiek betreft. 
Voor vragen over het Schone Lucht Akkoord, kunt u contact opnemen met Albert Lusseveld
Deel op:

« Keer terug naar overzicht nieuwsberichten