070 30 10 103
MENU

Update - Aanscherping handhavingsbeleid dieselmotorenemissie

Het terugdringen van het aantal blootstellingen aan dieselmotorenemissie (DME) is een van de speerpunten van de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en daarmee van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) als toezichthouder. Om die reden heeft de NLA haar handhavingsbeleid DME per 1 januari 2024 aangescherpt. Daarbij is de Basis Inspectie Module (BIM) 2020 voor DME herzien en gewijzigd in de Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies 2024 voor DME. 

Hierin stelt de Arbeidsinspectie dat machines met een vermogen tot 56 kW alleen gebruikt mogen worden als deze voorzien zijn van motoren volgens de hoogste emissienorm (Stage V). Bovendien moeten alle machines kleiner dan 19 kW worden voorzien van een roetfilter, met een effectiviteit van minimaal 95% of worden vervangen door een elektrische machine. Als de diesel aangedreven machine nog niet vanuit de fabriek is voorzien van een effectief roetfilter, moet deze dus alsnog worden aangebracht (een zgn. ‘retrofit’ roetfilter).

Duidelijke taal, maar feit is wel dat de NLA de markt volledig verrast heeft met dit per 1 januari 2024 ingaande aanscherping handhavingsbeleid DME voor machines met dieselmotor < 56 KW.

BMWT voelt zich samen met andere brancheorganisaties en ondernemersvereniging VNO-NCW overvallen door dit eenzijdig door de NLA aangescherpte handhavingsbeleid waarover pas op 28 december 2023 werd gebriefd met ingangsdatum 1 januari 2024. Een voor BMWT absurde eis met weinig aandacht voor realisme. Te meer omdat er in het op 30 oktober jl. door 45 partijen ondertekende Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) convenant in geen van de ingroeipaden enige aandacht is geweest voor een afwijkende en verdergaande aanscherping in DME door de NLA.

RI&E en Werkinstructie DME

Hoewel de arbeidsinspectie er prat op gaat redelijke termijnen te hanteren, mochten bedrijven werkomstandigheden moeten verbeteren. Gevolg is dat bedrijven versneld moeten nadenken over aanvullende investeringen of een versnelde afschrijfperiode van dieselmachines. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) mag daarbij niet ontbreken. 
Een verwijzing naar de Werkinstructie DME kan daarbij helpen door in te zetten en te verwijzen naar maatregelen die daartoe in dit document geboden worden (artikel 4) wanneer het technisch (nog) niet uitvoerbaar is om te voldoen aan de maatregelen. Daarbij blijft de wettelijke verplichting gelden om de blootstelling aan DME tot een zo laag mogelijk niveau te brengen als technisch uitvoerbaar is.

Gesprek met arbeidsinspectie

VNO-NCW MKB voert op dit moment namens de verschillende branches overleg met het ministerie van SZW. Dit zal op korte termijn resulteren in een gesprek tussen de arbeidsinspectie en de branches waaronder BMWT. We houden u op de hoogte.

Uw input is cruciaal

We roepen u op om bij ons melding te maken als er een inspecteur van de NLA bij u of uw klant langskomt, en om eventuele problemen die u ervaart te delen. Verder vragen we u om problemen met de beschikbaarheid van elektrische alternatieven of technische haalbaarheid van benodigde maatregelen die u voorziet ook te delen. Deze informatie is van groot belang om een realistisch beeld van de situatie op de werkvloer te krijgen. 

Mail uw informatie

Naar h.zwaanenburg@bmwt.nl, Hans Zwaanenburg, Belangenbehartiger BMWT.
 
Samen streven we naar een realistische en werkbare oplossing die zowel de gezondheid van werknemers als de belangen van onze sector beschermt.

Onderstaan vindt u een uiteenzetting van wat wel en niet mag binnen het nu (per 1 januari 2024) voorliggende en aangescherpte handhavingsbeleid DME van de NLA:

  • Stage V motoren tot 19 KW worden als onvoldoende veilig beschouwd door de NLA. Een (opsteek- of retrofit-) roetfilter is, per direct verplicht om een reductie van tenminste 95% te behalen. Het roetfilter moet op de “VERT-Lijst” zijn vermeld. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensituaties.
  • Stage V motoren van 19 tot 56 KW worden als voldoende veilig beschouwd door de NLA. 
  • Voor Stage klasse lager dan V is per direct een (opsteek- of retrofit-) roetfilter altijd verplicht. Het roetfilter moet op de “VERT-Lijst” zijn vermeld. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensituaties.

Aanvullende eisen bij heftrucks in binnensituaties

Op moment van inspectie handhaaft de NLA conform volgend schema:
-    < 4T hefvermogen, direct binnen 6 maanden vervangen of alleen buiten gebruiken
-    4T – 8T hefvermogen én ouder dan 5 jaar, direct binnen 6 maanden vervangen of alleen buiten gebruiken
-    4T – 8T hefvermogen én jonger dan 5 jaar, vervangen bij leeftijd van 5 jaar of alleen buiten gebruiken
-    Tot 8T, nieuw aan te schaffen heftruck vanaf 1-1-2024, nooit binnen inzetten.